Metodologia

Dobór próby

By uchwycić sposób, w jaki szkoły oraz ich kontekst mogą wpływać na dalsze losy uczniów, ważne jest, by badaniem objąć dużą liczbę szkół, co umożliwi zdobycie rzetelnych wskaźników.

W badaniu zakładamy wypełnienie próby w wysokości 4000 uczniów uczących się w klasie szkolnej odpowiadającej wiekowi 15 lat spośród przynajmniej 30 szkół.  Niektóre miasta dokonają pomiaru całej populacji uczniów w tym wieku, podczas gdy inne dokonają badania na wytypowanej próbie uczniów i nauczycieli. Większe miasta być może będą chciały zbadać większą liczbę szkół i uczniów, by móc określić wskaźniki opisujące pracę szkół ze względu na zróżnicowanie położenia czy typ szkoły.

Podstawowa strategia doboru próby opiera się na dwustopniowym doborze warstwowym. W pierwszej fazie wytypowane zostaną szkoły, w drugiej, do próby będą wytypowani uczniowie z badanych szkół.  Ważne jest, by próba oddawała zakres zróżnicowania oferty szkolnej i społeczną geografię systemu szkolnego. Ważne jest również to, by próba była na tyle duża, by badanie było reprezentatywne mimo ubytku próby w czasie.

Śledzenie losów studentów w czasie

Pierwszy kontakt uczniami będzie miał miejsce w momencie kiedy są w wieku 15 lat, a następnie raz w roku przez okres czterech lat.

Pierwszy etap badania to zebranie informacji na temat rodzin pochodzenia uczniów, doświadczeń szkolnych, nadziei i planów na przyszłość. Zbierzemy też informacje na temat ich osiągnięć szkolnych, samooceny szkolnej, postrzegania szkoły, klimatu w klasie, oraz jakości relacji z nauczycielami i innymi uczniami.

Tak jak ważnym elementem badania jest określenie poziomu zaangażowania uczniów w edukację, równie istotne jest określenie jak bardzo uczniowie odnajdują się jako aktywni uczestnicy życia społecznego oraz określenie wpływu edukacji na to zaangażowanie. Zatem badanie będzie dotyczyło również integracji społecznej – postaw uczniów i ich sposobów widzenia życia poza szkołą – jak postrzegają świat społeczny oraz przestrzeń ekonomii i polityki.

Jednym z celów projektu jest porównanie “pozycji startowej” oraz “trajektorii” młodych ludzi o podobnych kompetencjach. Analizując dane z punktu widzenia poziomu kompetencji uczniów, będziemy mogli zbadać wpływ różnych wzorów instytucjonalnej organizacji edukacji na osiągnięcia uczniów. Pozwoli to również na identyfikację „podobnych” uczniów w kategoriach osiągnięć w perspektywie międzynarodowej.

Celem badania longitudinalnego jest podążanie w kierunkach obieranych przez uczestników badania na kolejnych szczeblach edukacji i zatrudnienia. Powtarzalny kontakt będzie podejmowany z nimi w ciągu kolejnych czterech lat. Przy okazji każdego kontaktu będą zbierane informacje na temat miejsca w systemie edukacji, szkolenia zawodowego lub pracy w którym obecnie znajduje się młody człowiek. Respondenci będą pytani o momenty zwrotne i decyzje, na temat zmian w uwarunkowaniach oraz na temat tego, jak radzą sobie z oczekiwaniami wobec nich jako uczniów lub pracowników.

Pytania jakie będą rozważane na tym etapie badań to miedzy innymi:

 • Do jakiego stopnia, w trakcie kolejnych czterech lat zmieniają się ich sposoby postrzegania możliwości ekonomicznych, i edukacyjnych, jak zmienia się ich sposób zaangażowania w życie społeczne?
 • Jak bardzo są zaadoptowani do ekonomicznych wymiarów życia – natury pracy i wymogów z nią związanych?
 • Osiągnięcia edukacyjne i poziom kompetencji również będą ocenione w pewnym momencie podczas kolejnego kontaktu, w celu oszacowania przyrostu w stosunku do pomiarów wyjściowych.
 • Którzy studenci i które szkoły lepiej przygotowują do dalszej edukacji i kariery poza kończeniu edukacji?

Perspektywa nauczycieli

Badanie stwarza perspektywę międzynarodowego oglądu szkół i system edukacyjnego z punktu widzenia nauczycieli. Kwestionariusz kierowany do nauczycieli zbada:

 • ich sposób widzenia kontekstu szkolnego, w tym specyfiki naboru oraz polityki szkoły
 • charakterystyki uczniów
 • wyzwań pedagogicznych, związanych z nauczaniem i zachowaniem uczniów
 • praktyk w nauczaniu oraz aspiracji zawodowych.

Zaplanowano badanie wśród wszystkich nauczycieli, którzy mają kontakt z badanymi uczniami. Ta informacja pozwoli badaczom zobaczyć każdą szkołę w kontekście innych szkół w mieście, i to z perspektywy klasy szkolnej a nie z perspektywy osób administrujących.

Perspektywa szkoły

W pierwszym roku badania dyrektorzy szkół (lub osoby przez nich wyznaczone), zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza zaprojektowanego, by uzyskać obraz ich szkoły. Ta część badania zbiera informacje na temat:

 • struktury i organizacji szkoły
 • społeczności uczniów (np. Specyfika rodzin z których pochodzą uczniowie)
 • nauczycieli (np. Poziom kwalifikacji) i zasobów szkolnych (np. możliwość pozyskiwania wykwalifikowanej kadry I szkolenia pracowników)
 • programie nauczania i mechanizmach oceniania (np. w jaki sposób szkoła pracuje ze słabszymi uczniami, a w jaki sposób wspiera szczególnie uzdolnionych).
 • klimatu szkolny, sposobów podejmowania decyzji i polityki szkolnej
 • szkolnych inicjatyw i strategii nakierowanych na podnoszenie wyników szkolnych uczniów

Uzyskana w ten sposób wiedza będzie wykorzystana w celu oszacowania wpływu szkolnych działań i praktyk na wyniki uczniów i ich dalsze ścieżki.

Inne dane wykorzystywane w badaniu

W projekcie będą analizowane inne dostępne dane dające wgląd w powiązania pomiędzy społecznym, ekonomicznymi kulturowym kontekstem szkół i szkolnych społeczności, oraz uczniowskich wyników i ścieżek. Większość krajów realizuje spisy powszechne, które dostarczają znaczących społecznych, demograficznych, ekonomicznych i kulturowych danych na temat lokalnych uwarunkowań, co umożliwi badanie społecznego otoczenia szkoły w badanych miastach. W naszych analizach wykorzystywane będą też inne dostępne dane, takie jak informacje dostarczane przez badania dotyczące społeczności lokalnych czy rynku pracy.