Korzyści wynikające z projektu

Projekt daje kilka ważnych korzyści na poziomie krajowym. Między innymi, dostarcza krytycznej ramy dla zrozumienia międzynarodowych porównań efektów pracy szkół i osiągnięć uczniów. Większość krajów OECD bierze udział w międzynarodowych badaniach osiągnięć uczniów i rezultaty tych badań są używane do oceny jakości systemów szkolnych. Wyniki naszego badania mogą być wykorzystywane jako dodatkowa informacja dodana do wyników międzynarodowych pomiarów, i może posłużyć osobom odpowiedzialnym za kreowanie polityki, zwracając uwagę na różnice w organizacji szkół i programów szkolnych.

Korzyści dla szkół uczestniczących w badaniu

Na szkoły wywierany jest nacisk, by dowodziły swojej efektywności. Podczas gdy ten obszar został ostatnio zdominowany przez pomiar osiągnięć szkolnych i jakości nauczania (często mierzony wąskimi standaryzowanymi testami) pojawia się dziś świadomość, że w tych ocenach powinna być brana pod uwagę również szersza praca szkół w zakresie „moralnego rozwoju” i „przygotowania do dalszej kariery”

W wielu systemach jest wciąż mało danych dostępnych na poziomie szkoły na temat wyjściowego kierunku kariery uczniów. Co dzieje się uczniami, kiedy opuszczają szkołę? Jak wielu kontynuuje naukę? Jak wielu znajduje pracę? Jak wielu staje się bezrobotnymi? Nasze badanie pozwoli pokazać z jednej strony dalsze ścieżki kariery szkolnej i zawodowej uczniów kończących konkretne szkoły, z drugiej pokaże różnorakie działania, które szkoły podejmują, by wspomóc swoich uczniów, a które nie zawsze są uwzględniane przez gremia oceniające ich pracę.

Projekt dostarcza możliwości określenia na ile szkoły wpływają na losy uczniów w porównaniu międzynarodowym, to znaczy jak wypadają na tle szerokiej próbki szkół na świecie.

Korzyści dla władz szkolnych

W wielu krajach zwiększa się polityczne zainteresowanie w zakresie społecznego oddziaływania kształcenia szkolnego. Realizowane na poziomie miasta, badanie ISCY dostarczy informacji na temat jakości doświadczeń szkolnych, przechodzenia przez kolejne etapy edukacji i efektów w życiu dorosłym osiąganych przez różne grupy uczniów. Długofalowa obserwacja procesów w konkretnym mieście dostarczy wartościowego wglądu w procesy kształtujące trajektorie społeczne uczniów i ich integrację w życie społeczne i ekonomiczne. Jako rezultat udziału w projekcie lokalne władze oświatowe uzyskają dane w zakresie:

  • procesów progresji uczniów poprzez kolejne szczeble edukacji
  • procesów w zakresie tzw. odpadu szkolnego
  • zróżnicowania dostępu do programów oferty edukacyjnej
  • osiągnięć edukacyjnych uczniów
  • aspiracji edukacyjnych uczniów i poziomie ich realizacji
  • kontynuacji nauki przez uczniów na wyższych etapach kształcenia
  • wartości programów kształcenia zawodowego
  • dostępności i efektów alternatywnych programów pozaszkolnych

Władze edukacyjne w każdym z miast biorących udział w projekcie otrzymają analizy w zakresie tych aspektów przygotowane przez międzynarodowe konsorcjum badawcze.