Cele

ISCY jest badaniem porównującym systemy szkolne i ich wpływ na przygotowanie młodych ludzi do dalszej nauki i pracy w dużych miastach w różnych krajach Europy, Ameryki Północnej, Azji i Australii.

W badaniu dokonamy porównania miast biorących udział w projekcie w następujących wymiarach:

  • Wzory edukacji dostępne dla młodych ludzi o podobnym statusie społeczno-ekonomicznym i innych charakterystykach
  • Główne ścieżki edukacyjne i program kształcenia podejmowane przez uczniów w ostatnim roku szkoły powszechnej
  • Zróżnicowanie w zakresie postaw wobec system społecznego oraz poziom zróżnicowania uczniowskich ocen szkoły jako medium ich aspiracji
  • Różnice w zakresie osiągania celów edukacyjnych i zawodowych przez młodych ludzi z porównywalnych środowisk
  • Zakres w jakim postrzeganie i postawy system społecznego zmienia się w trakcie ostatnich lat kształcenia , biorąc pod uwagę ekonomiczne i społeczne środowisko, w ramach którego uczniowie kończą swoją edukację

Dodatkowo, badanie dostarczy informacji na temat zróżnicowań w ramach każdego system:

  • w zakresie zaangażowania uczniów w edukację jako sposobie realizacji celów, ich aspiracji odnośnie edukacji i kariery zawodowej, jakości ich doświadczeń instytucjonalnych, ich stosunku do uczenia się, ich relacji z nauczycielami i innymi uczniami, ich poczucia zaufania do siebie samych, szkoły i społeczeństwa w zakresie kreacji dobrej jakości życia oraz ich integracji z życiem ekonomicznym, społecznym i politycznym.
  • na temat zróżnicowania ścieżek edukacyjnych podejmowanych przez młodych ludzi w zależności od ich uprzywilejowania lub upośledzenia w kategoriach społecznych i edukacyjnych.
  • na temat tego, w jakim stopniu postawy i postrzeganie świata różni się w zależności od wyborów edukacyjnych podejmowanych w ostatnim roku nauki w szkole powszechnej oraz od pozycji społecznej oraz statusu edukacyjnego.
  • na temat struktur wsparcia, programów i działań, które szkoły wykorzystują, by wspomóc osoby mające problem w nauce w celu przygotowani ich do ukończenia szkoły
  • na temat docelowej pozycji młodych ludzi osiąganej po zakończeniu nauki oraz określenie w jaki m stopniu jest to uwarunkowane wcześniej diagnozowanymi czynnikami