O Projekcie

ISCY jest międzynarodowym badaniem panelowym śledzącym losy uczniów jednego rocznika w wielu miastach na całym świecie po to, by lepiej zrozumieć ścieżki uczniów poprzez szkołę na drodze do dalszej edukacji, pracy i życia po zakończeniu szkoły.

Poszczególne kraje różnią się w sposobie organizacji edukacji, programami nauczania oraz oczekiwaniami co do kompetencji posiadanych przez absolwentów. Niektóre kraje oferują edukację łączącą w sobie elementy kształcenia zawodowego i ogólnego w ramach szkół powszechnych; inne oferują zróżnicowane ścieżki kształcenia w odrębnych szkołach; jeszcze inne organizują system, w którym wcześnie następuje selekcja uczniów do różnych ścieżek dalszej nauki, jednych lokując w szkołach dających ogólne przygotowanie, innych w szkołach przygotowujących do zawodów, często w oparciu o praktyki w miejscu pracy. Różne typy szkół i kursy, różne zasady i procedury, różne połączenia pomiędzy szkołami, przygotowaniem zawodowym i edukacją na poziomie wyższym mogą wzmacniać lub osłabiać efekty indywidualnych i grupowych czynników warunkujących osiągnięcia ucznia.

To w jaki sposób młodzi ludzie odnoszą się do świata społecznego i w jakim stopniu szkoła przygotowuje ich do partycypacji w tym świecie oraz to, jakie pozycje w społeczeństwie zajmą, jest związane z szeregiem czynników związanych z cechami indywidualnymi, rodziną pochodzenia czy cechami społeczności lokalnej. Wpływają na to również wcześniejsze osiągnięcia edukacyjne, status społeczno-ekonomiczny rodziny i społeczne otoczenie szkoły, doświadczenia migracji, czynniki związane z rasą, etnicznością, płcią i miejscem zamieszkania i inne. Jednakże stopień, w jakim te czynniki mogą wpływać na uczniowskie postawy, osiągnięcia i docelowe pozycje społeczne może być uwarunkowany przez strukturę systemu szkolnego i programy, które on oferuje.

Międzynarodowe badanie porównawcze oferuje najlepszy sposób na uchwycenie zakresu w jakim sposób instytucjonalnego zorganizowania systemu szkolnego w relacji z indywidualnymi i społecznymi cechami uczniów warunkuje ich wejście w dorosłe życie. Projekt analizuje międzynarodowe różnice poprzez badanie systemów edukacyjnych przez pryzmat mikrokosmosu miast w różnych państwach. Poprzez śledzenie losów jednego rocznika uczniów w każdym mieście poprzez cztery lata, projekt pomoże w tym, by wiedza na temat znaczenia systemu edukacji w procesach kształtowania  ścieżek życiowych uczniów, stała się bardziej dostępna osobom odpowiedzialnym za kreowanie polityki publicznej.